امروز:

تحقیق توليد مثل جنسي در جانوران

تحقیق توليد مثل جنسي در جانوران

جانوارن هم، براي توليد مثل، به سلول هاي نر و ماده نياز دارند. گامت نر اسپرم و گامت ماده تخمك نام دارد كه در اندام هاي توليد مثلي نر و ماده به وجود مي آيند در همه مهره داران و بعضي از بي مهره ها، جانور نر و ماده از هم جدا هستند. اما در بعضي بي مهره‌ها از  قبيل اسفنج‌ها، مرجان‌ها، بعضي از كرم‌ها و نرم تنان، مانند گياهان، اندام توليد مثل نر وم اده در بدن يك فرد است ( نر- ماده اند). جانوران گرچه در توليد مثل جنسي روش هاي مختلفي دارند ولي دو ويژگي مشترك در اين روش ها وجود دارد كه در قالب شرايط گوناگون ساختار بدني و محيطي آن‌ها به شكل‌هاي مختلفي بروز ميكند.

الف – ايجاد امكان لقاح: گامت ها بايد با يكديگر برخورد كنند تا بتوانند تركيب شوند و سلول تخم را ايجاد نمايند. گر چه اغلب، گامت نر- بر خلاف گامت ماده – متحرك است اما معمولاً براي برخورد با هم به شرايط محيطي وابسته اند، بنابراين، براي انجام لقاح شرايط مكاني و زماني خاصي لازم است.

از نظر شرايط مكاني، لقاح ممكن است در بيرون بدن جاندار صورت بگيرد ( مانند بسياري از بي مهره گان، ماهي ها و دوزيستان) يا آن كه در داخل بدن باشد ( مانند خزندگان، پرندگان و پستانداران و بسياري از گياهان) در حالت اول آن را لقاح خارجي و در صورت دوم، آن را لقاح داخلي گويند.

از نظر شرايط زماني، توليد گامت ها و نيز رها شدن آنها به منظور تركيب با يكديگر بايد تقريباً در يك موقع و در زمان مناسب باشد تا امكان برخورد مؤثر گامت ها فراهم شود. اين زمان مناسب، در برخي جانوران مثل پستانداران و پرندگان، دوره‌ي جنسي نام دارد.

بحث كنيد

در لقاح خارجي، گامت ها در محيط زندگي جاندار – كه معمولاً آب است – رها مي شوند. البته در لقاح داخلي نيز بايد محيط مناسب براي زنده ماندن گامت ها تا هنگام لقاح، فراهم شود.

  • گامت هايي كه لقاح خارجي دارند، بايد چه ويژگي‌هايي داشته باشند؟
  • چرا لقاح خارجي روش مطمئني براي توليد جاندار جديد نيست؟
  • جرا براي والدين، لقاح خارجي، روش متكي بر صرفه جوي ماده و انرژي نيست؟
  • مزاياي لقاح بر لقاح خارجي چيست؟
  • چرا حتي در لقاح داخلي تعداد گامت هاي نر بسيار بيش تر از گامت هاي ماده است؟

ب- ايجاد امكان رشد تخت تا ايجاد نوزاد: براي آن كه توليد مثل موفق باشد بايد شرايط‌ي تغذيه و حفاظت از جنين فراهم شده باشد. در جانوراني كه جنين داخل«رحم» درون شكم مادر پرورش مي‌يابد، اين شرايط به بهترين صورت وجود دارد. جنين از طريق اندامي به نام « جفت» كه به وسيله‌ي « بند ناف» به جنين متصل است با خون مادر ارتباط دارد و مواد لازم را از آن دريافت مي كند و مواد زايد را به آن مي دهد.

در جانوران تخم گذار، جنين از نظر تغذيه به اندوخته‌ي غذايي داخل تخم وابسته بوده و از نظر حفاظت با توجه به نوع جانور، به پوسته‌ي سخت يا قابل انعطاف تخم متكي است.

توليد مثل در آدمي

توليد مثل در انسان نيز مانند پستانداران ديگر با تشكيل سلول هاي جنسي نر و ماده و تركيب هسته هاي آنها با يكديگر و ايجاد سلول تخم صورت مي گيرد. در انسان،‌ گامت‌ها توسط غدد جنسي توليد مي شوند. شما با غدد جنسي به عنوان غدد مولد هورمون هاي جنسي آشنا شديد اما آنها، گامت نر (اسپرم) و گامت ماده ( تخمك) نيز توليد مي كنند.

بيضه ها يك جفت غده هستند كه در زير شكم و خارج از آن قرار دارند. اين غدد شامل لوله هاي نازك و پر پيچ و خمي هستند كه عمل اسپرم سازي را در دماي كم تر از دماي معمولي بدن و به طور دائم از دوران بلوغ تا پايان عمر انجام مي دهند. البته شدت آن در سنين كهولت كاهش چشمگيري پيدا مي كند. اسپرم‌ها پس از ساخت شدن در مجاري پيچيده اي كنار بيضه انباشه مي شوند تا مراحل نهايي رشد خود را طي كنند.

تخمدان ها دو عدد غده‌ي بيضي شكل هستند كه در دو طرف داخل شكم، در پايين و جلوي روده ها قرار دارند. تخمدان ها عمل تخمك سازي را از دوران بلوغ تا حدود ۳۰ تا ۴۰ سال بعد انجام مي دهند. هر تخمدان داراي تعداد زيادي سلول مولد تخمد است ك اولين مراحل تبديل شدن  به تخمك را در دوران جنيني طي كرده اند معمولاً در هر ماه يكي از سلول‌ها ( تخمك اوليه) فعال شده و يك تخمك ساخته مي شود. اين سلول به وسيله‌ي لوله هايي كه تخمدان را به رحم مرتبط مي كنند، وارد آن مي گردد. تخمك سلول بسيار درشتي است و در انسان حدود ۱/۰ ميلي متر قطر دارد.

 

توليد مثل جنسي در جانوران

توليد مثل كه مهمترين تفاوت موجودات زنده و غير زنده است پديده اي است كه طي آن دو سلول جنسي ( گامت) نر + سلول جنسي ( گامت) ماده با هم لقاح يافته ( تركيب مي شوند) و سلول تخم بوجود مي آيد. تخم حاصل رشد و نمو كرده و فرد جديد پديد مي آيد.

شباهت: هر دو سلول جنسي نر و ماده تعداد كروموزوم يكسان دارند
سلول جنسي:
 تفاوت: سلول جنسي نر ريز و لي سلول جنسي ماده درشت استسلول جنسي نر متحرل نازك ولي سلول جنسي ماده بي تحرك استسلول جنسي نر ذخاير غذايي بسيار كم دارند( سيتوپلاسم كم) و لي سلول جنسي ماده ذخاير غذايي زياد ( سيتوپلاسم بيشتر ) دارد.

 

نكته:

علت تفاوت اندازه سلول جنسي نر و ماده مربوط به تفاوت تقسيم به ميوز در فرد نر و ماده است كه در فرد نر در اثر ميوزيك سلول به چهار سلول هم اندازه تبديل مي شود كه هر چهار سلول به گامت ( اسپرم)نر تبديل مي شوند ولي در فرد ماده يك سلول به چهار سلول تبديل مي شود كه بعلت تقسيم نابرابر سيتوپلاسم يكي از چهار سلول از بقيه بزرگتر و قابل تبديل به گامت ماده (تخمك) است و سه سلول ديگر ازبين ميرود.

 

 

لقاح خارجي بي مهرگان آبزي
انواع لقاح ماهي ها
دوزيستان
تعريف : والدين تعداد بسيار زيادي تخمك و اسپرم به درون آب رها مي كنند تا برخورد القاقي تخمكها به اسپرمها منجر به لقاح شود
ويژگي: تخمك بايد كاملاً آماده باشد و در شرايط مطلوب باشدجانور فاقد اندام تخصص يافه براي لقاح استسن تخمك براي لقاح نقش حياتي داردعواملي مانند دماي محيط و طول روز در اين لقاح موثرندتخمكها ديواره هاي چسبناك و ژله اي و محكم دارند كه تخمك و؟؟ جنين را از عوامل نامساعد محيطي محافظت كنندشانس لقاح كم
لقاح داخلي تعريف: تخمك از بدن جانور ماده خارج نمي شود، بلكه اسپرم وارد دستگاه توليد مثلي فرد ماده مي شود و لقاح در بدن جانور ماده است.
در چه موجوداتي

موجودات خشكي زي

پستاندارانخزندگانپرندگان

موجودات آبزي

يك نوع كوسه ماهيسخت پوستان دريايي
    ويژگي : تركيب گامتها در بدن فرد ماده تغذيه و حفاظت از جنين بر عهده‌‌ي جنس ماده استاين نوع لقاح نيازمند اندامهاي تخصص يافته استتغذيه جنين تا چند روز پس از تشكيل تخم بر عهده‌ي اندوخته ي غذايي تخمك است.شانس لقاح زياد دستگاه توليد مثلي نر و ماده كه خود شامل آلت هاي تناسلي نر و ماده جهت ذخيره و نگهداري اسپرم هاي مكاني مناسب و مساعد براي نگهداري از جنين هستند.

 

 

نكته:

۱- تغذيه‌ي جنين در لقاح داخلي بر عهده‌ي اندوخته‌ي تخمك است كه مخلوطي از چربي پروتئين است.

۲- اندازه تخمك بستگي به ميزان اندوخته دارد.

۳- اندوخته با زماني كه جنين تغذيه مستقل دارد متناسب است

۴- اندوخته در پرندگان بسيار زياد اس، زيرا جنين در دوران رشد هيچ رابطه‌ي تغذيه‌اي با مادر ندارد و در تمام طول رشد بايد از اين اندوخته استفاده كند. قطر تخمك پرندگان بين ۱۰ تا ۱۰۰ ميلي متر

۵- اندوخته در پستانداران كمتر است چون جنين فقط چند روز از آن استفاده مي كند و پس از آن با كمك جفت از خون مادر غذا و اكسيژن دريافت مي كند و مواد زايد خود را به مادر مي دهد. قطر تخمك پستانداران به طور متوسط ۲ ميلي متر

۶- خزندگان و پرندگان پس از لقاح تخم مي گذارند و پرندگان روي تخمها مي خوابند

۷- خزندگان اولين جانداران مهره داري هستند كه تخم گذاري را در خاك انجام دادند

۸- در تخم پرندگان پوسته هاي حفاظتي ضخيم ديده مي شود

۹- در تخم پرندگان يك ديواره‌ي آهكي ضخيم ديده مي‌شود.

 

 

پستانداران

تخم گذار ( پلاتي پوس)  تخم مي گذارند ولي تخمهايش را مدتي در بدن نگه مي دارد و كمي قبل از خروج نوزادان از تخم، تخم گذاري مي كند
روي تخمها تا آخرين مرحله جنيني مي نشيند و پس از خروج جنين از تخم مادر از غده هاي شيري كه در سينه دارد به آنها شير مي دهد رحم ندارند لوله تخم بردارندرشد خارج از بدن مادرتخم از بدن مادر خارج ميشود
كيسه دار، ( كانگورو – اياسوم) جنين را در ابتدا درون رحم رشد مي دهند و چون وسيله‌ي تغذيه‌ي جنين را به طور كامل در اختيار ندارند، آن را به طور نارس- به دنيا مي آروند. سپس نوزاد درون كيسه‌ي روي شكم مادر قرار مي گيرد تا از شير مادر تغذيه كند و بزرگ شود رح ابتدايي دارند با ديواره نازك رشد ناقص درون بدن مادرنوزاد نارس از بدن مادر خارج ميشود
جفت دارد( انسان و اغلب پستانداران) : جنين درون رحم رشد و نمو مي كند و از طريق جفت تغذيه مي شود.نوزاد پس از تولد، از شير مادر تغذيه مي كند رحم دارند با ديواره ضخيمرشد درون بدن مادرنوزاد از بدن مادر خارج ميشود

 

تحقیق توليد مثل جنسي در جانوران

نوشته تحقیق توليد مثل جنسي در جانوران اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


نوشته شده در : جمعه 31 خرداد 1398  توسط : عاطفه جهاندیده.    نظرات() .

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات