امروز:

تحقیق اصلاح عوامل خطرساز بيماريهاي قلبي عروقي كرونر و استروك

تحقیق اصلاح عوامل خطرساز بيماريهاي قلبي عروقي كرونر و استروك و بهبود آگاهي ، نگرش و عملكرد مردم و كاركنان بهداشتي در رابطه با اين عوامل

برنامه قلب سالم اصفهان :

برنامه مداخلاتي جامعه نگر براي پيشگيري و كنترل بيماريهاي قلبي عروقي طراحي ، روش اجرا و تجربيات نخست

نوشين محمدي فر (مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان ، مركز پزشكي امين ، خيابان ابن سينا ، اصفهان ، صندوق پستي ۱۱۸۴-۸۱۴۶۵) نضال صراف زادگان ، غلامحسين صدري ، حسين ملك افضلي ، شهناز شاهرخي ، حميد رضا طلوعي ، مسعود پور مقدس ، معصومه صادقي ، مرتضي رفيعي ، علي اكبر توسلي ، رويا كليشادي ، كتايون ربيعي ، منصور شهپريان ، نصرالله بشر دوست ، صديقه عسگري ، غلامعلي نادري ، حسن عليخاصي ، طاهره چنگيز ، عليرضا يوسفي ، فيروزه سجادي ، حسين ثمريان .

چكيده مقاله :

اين مطالعه يك برنامه مداخلاتي جامعه نگر با هدف اصلاح عوامل خطرساز بيماريهاي قلبي عروقي كرونر و استروك و بهبود آگاهي ، نگرش و عملكرد مردم و كاركنان بهداشتي در رابطه با اين عوامل و همچنين راههاي پيشگيري از آنها ميباشد . اين مطالعه مداخله اي مشتمل بر سه مرحله است . مرحله اول شامل بررسي هاي مختلف در گروه بالغين ، اطفال ، كاركنان بهداشتي ، بيماران قلبي و استروك كه بصورت مقطعي انجام شد و در آن وضعيت موجود در شهرستان هاي اصفهان و نجف آباد (شهرستان هاي مورد مداخله) و اراك (شهرستان شاهد) در رابطه با KAP  مردم (بالغين و كودكان) كاركنان بهداشتي و بيماران ، ميزان شيوع عوامل خطرساز ، شيوع بيماريهاي عروق كرونر و استروك و مورتاليته و موربيديته ناشي از اين بيماريها تعيين گرديد. كل نمونه‌ هاي مورد مطالعه ۲۰۸۰۰ نفر شامل ۱۲۶۰۰ نفر فرد سالم بالاي ۱۹ سال ، ۲۰۰۰ كودك ۶ تا ۱۸ سال ۲۰۰۰ نفر والدين آنها و ۵۰۰ نفر مسوولين و معلمين مدارس ، ۱۷۰۰ نفر كاركنان بهداشتي و ۲۰۰۰ بيمار قلبي و عروقي بود . براي جمع آوري اطلاعات در زمينه KAP  از اين  افراد ، پرسشنامه هايي كه اعتبار و روايي آن تاييد شده بود استفاده شد . شيوع عوامل خطر ساز نظير چربي هاي سرم ، ديابت ، پرفشاري خون ، و چاقي با معاينات باليني و پاراكلنيكي ، شيوع بيماريهاي قلبي با استفاده از پرسشنامه ROSE و كد مينه سوتا استاندارد شده ، شيوع استروك با استفاده از پرسشنامه ، بروز بيماريهاي قلبي و استروك از طريق پرسشنامه و موارد ثبت بيماريهاي قلبي و استروك با روش اجرا شده در مطالعه مونيكا تعيين گرديد. كليه اطلاعات پرسشنامه ها توسط افراد آموزش ديده بازبيني و پس از تاييد وارد كامپيوتر گرديد. از آنجا كه هدف برنامه ، پيشگيري از بيماريهاي قلبي و استروك مي باشد ، مداخلات از سال ۱۳۸۰ (سال دوم برنامه) در قالب ۸ پروژه ، (زنان ، كودكان ، جوانان ، افراد در محل كار ، كاركنان بهداشتي ، بيماران و پروژه تغذيه و ورزش) در كل جامعه آغاز گرديد . اين مداخلات بر اساس نتايج پرسشنامه هايي بررسيهاي انجام شده در مرحله اول در حال انجام مي باشد . پس از ۳-۴ سال مداخلات ، در سال آخر برنامه (سال پنجم تا ششم) كليه بررسي هاي انجام شده در مرحله اول در سال ۱۳۸۴ در يك جمعيت تصادفي ديگر در شهرستانهاي مورد مداخله و شاهد تكرار مي گردد. البته در تمام مدت بررسي كليه افراد بالاي ۳۵ سال مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. همچنين براي بررسي نحوه تاثير مداخلات ، هر سال يك مطالعه بر روي نمونه كوچك تصادفي انجام مي شود .

واژه هاي كليدي : مقاله روش شناسي ، مداخلات جمعيتي ، بيماريهاي قلبي و عروقي ، اصفهان ، پيشگيري از بيماريهاي غير واگير ، شيوع .

 

بررسي فراواني نسبي علائم مثبت و منفي در بيماران اسكيزوفرنياي مزمن اصفهان

دكتر غلامحسين احمد زاده (گروه روانپزشكي ، دانشكده پزشكي ، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان ، اصفهان) دكتر تقي كريم زاده

چكيده مقاله

مقدمه ‍: تقسيم بندي بيماران به دو گروه علائم مثبت و  منفي تاثير چشمگيري بر پژوهشهاي روانپزشكي گذاشته است. با توجه به نقش عوامل فرهنگي و اجتماعي بر روي علائم بيماري مطالعه حاضر جهت بررسي اين علائم در بيماران اسكيزوفرن مزمن ايراني انجام شده  است.

روشها : جمعيت آماري مورد مطالعه ۲۰۰ بيمار مبتلا به اسكيزوفرني مزمن كه به صورت تصادفي ساده از بين بيماران سرپايي و بستري در مراكز روانپزشكي شهر اصفهان انتخاب شدند.

نتايج : بر اساس مشاهدات ۵۴ درصد بيماران در زير گروه علائم مثبت و ۴۶ درصد جزو گروه منفي بودند . شايعترين علائم شامل غير اجتماعي بودن ، لذت نبردن از زندگي ، بي ارادگي و بي تفاوتي ، هذيان و توهم بود.

بحث : نتايج مطالعه حاضر به ميزان فراواني با ساير مطالعات انجام شده در دنيا همخواني دارد ، ولي بيماران مورد مطالعه علائمي مانند پرخاشگري ، فقر كلام و هذيان هاي گزند و آسيب و حسادات را بيشتر و كندي عاطفي و توهم را كمتر از مطالعات مشابه نشان دادند .

واژه هاي كليدي : اسكيزوفرنيا , علائم مثبت و منفي ، روانپزشكي فرهنگي ، اصفهان .

غلظت سرب در موي سر كارگران معدن سرب نخلك و مقايسه آن با ساكنان روستاي محمديه نائين در اسفندماه ۱۳۷۹

دكتر نسترن ايزدي مود (گروه بيهوشي و مسمومين ، دانشكده پزشكي ، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان ، اصفهان.

E-mail : lzadi@med.mui.ac.ir

دكتر كامران منتظري ، دكتر نازيلا شاه منصوري

چكيده مقاله

مقدمه . مسموميت با سرب يكي از مشكلات اصلي در آلودگي محيط زيست است. تماس با سرب از طريق هوا ، آب ، خاك و غذا مي باشد. در بالغين بيشترين منبع آلوده كننده ، محيط كار است. اندازه گيري سرب مو به عنوان روشي غير تهاجمي و نسبتا ارزان توسط بسياري از محققين براي بررسي وضعيت سرب بافت هاي بدن انجام مي شود. از معادن مهم سرب ايران ، معدن سرب نخلك مي باشد. در اين مطالعه غلظت سرب موي سر كارگران معدن سرب نخلك با ساكنان روستاي محمديه نائين (شاهد) مقايسه شده است.

روشها. نوع مطالعه مشاهده‌اي مقطعي مي باشد. تعداد نمونه هاي مورد ۲۵ و تعداد نمون هاي شاهد ۲۶ نفر است كه هر دو به روش تصادفي انتخاب شدند. نمونه هاي موي سر پس از جمع آوري با دترژنت و سپس آب مقطر شستشو داده شد و به روش هضم مرطوب به صورت محلول در آمد . غلظت سرب هر نمونه توسط دستگاه جذب اتمي اندازه گيري و در دو گروه مقايسه شد.

نتايج . ميانگين غلظت سرب در گروه مورد ug/g 27.72 +- 43.52 و در گروه شاهد ug/g 43.3 +- 38.17 بود (۰٫۰۰۱ p<)

تحقیق اصلاح عوامل خطرساز بيماريهاي قلبي عروقي كرونر و استروك

نوشته تحقیق اصلاح عوامل خطرساز بيماريهاي قلبي عروقي كرونر و استروك اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


نوشته شده در : پنجشنبه 30 خرداد 1398  توسط : عاطفه جهاندیده.    نظرات() .

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic