امروز:

پایان نامه بررسي تأثير آموزش بر روي آگاهي و نگرش بيماران هموفيل

پایان نامه بررسي تأثير آموزش بر روي آگاهي و نگرش بيماران هموفيل ۱۲ تا ۲۰ ساله مراجعه كننده به مجتمع درمانگاهي امام خميني (ره) در رابطه با بيماري هموفيلي سال ۸۲

زمينه پژوهش:

معمول ترين اختلالات انعقادي [۱] ، هموفيلي [۲] A  و B مي باشد. هموفيلي A يك اختلال انعقادي وابسته به كروموزوم X مي باشد كه در آن سطح خوني فاكتور VIII انعقادي (AHF)[3] كاهش مي يابد. هموفيلي B نيز يك اختلال وابسته به جنس مي باشد كه در آن سطح خوني فاكتور IX انعقادي (فاكتور كريسمس )‌[۴] كاهش مي يابد. علايم باليني در هر دو نوع هموفيلي يكسان مي باشد . شيوع [۵] هموفيلي احتمالاً ۲۰ در ۰۰۰/۱۰۰ مرد مي باشد كه در ۸۰-۸۵ درصد موارد مربوط به هموفيلي A مي باشد. هر دونوع هموفيلي در بين تمام نژادها و در تمام قسمت هاي دنيا شيوع يكساني دارد (لانزكوسكي [۶] ، ۲۰۰۰ ، ص ۳۰۲) . تقريباً تمام افراد گرفتار مردمي باشند. مادران و بعضي از خواهران آنها حامل هستند ولي داراي علايم نيستند. بيماري معمولا در اوايل كودكي و در دوران تازه به راه افتادن كودك شناخته مي شود (برونر – سودارث ، هندبوك ، ۱۳۷۹ ، ص ۳۹۹).

از علايم بيماري مي توان به خونريزيهاي مفاصل (همارتروز) [۷] ، دستگاه ادراري (هماتوريا) [۸] ، دهاني حلقي ، خونريزي دستگاه گوارش [۹] و CNS [10] و خونريزي رتروپريتوان [۱۱] اشاره نمود (لانزكوسكي ، ۲۰۰۰ ، ص ۳۰۷) .

بيماري هموفيلي در طول چند قرن اخير به دليل گرفتاري خانواده سلطنتي انگلستان در اروپا بيماري شناخته شده اي بوده است ملكه ويكتوريا (ملكه انگلستان ) [۱۲] ناقل بيماري هموفيلي بود و پسر او به نام لئوپلد[۱۳] هموفيلي داشت (اسدي ، ۱۳۸۱، ص ۲۷).

انجمن هموفيلي ايران (۱۳۷۷) گزارش مي دهد كه در حال حاضر تعداد ۳۲۱۵ نفر بيمار هموفيل A و تعداد ۶۶۸ نفر بيمار هموفيل B وجود دارند . رشد هموفيلي و ساير اختلالات انعقادي حدوداً در حد تشخيص يك فرد در يك روز است يعني ساليانه ۳۶۰ نفر كه رقم قابل توجهي به نظر مي رسد (ص ۳۴).

بر طبق آمارهاي ساليانه فدراسيون جهاني هموفيلي [۱۴] از ۸۳ كشور عضو اين فدراسيون فقط ۱۰۰ هزار نفر از بيماران با مشكلات انعقادي شناخته شده اند. در حاليكه برطبق محاسبات حداقل ۴۰۰ هزار نفر از اين بيماريها رنج مي برند (روان بد ،‌۱۳۸۱ ، ص ۱۱).

دولت ايران سالانه بالغ بر ۲۰ ميليون دلار فقط براي واردات فراورده هاي خوني مورد نياز بيماران هموفيل هزينه مي كند. يك گرم فاكتور VIII انعقادي در بازارهاي جهاني به قيمتي حدود ۲ ميليون دلار فروخته مي شود (چوپان ، ۱۳۸۱ ، ص ۷).

علاوه بر گران بودن قيمت فاكتورهاي انعقادي بايد به هزينه هاي مربوط به موارد بستري براي كنترل خونريزي و اعمال جراحي مختلف ،‌مراقبتهاي دندانپزشكي ، توانبخشي ، مبارزه با عوارض عفوني ناشي از تزريق فراورده هاي خوني ، واكسيناسيون و معضلات اجتماعي اقتصادي ناشي از عوارض بيماري كه بر سيستم بهداشت و درمان كشور تحميل مي شود و بروز مشكلات مالي و عاطفي در خانواده بيماران نيز اشاره نمود.

هدف از درمان در بيماري هموفيلي پيشگيري از خونريزي و كاهش دفعات آن ، جايگزيني تركيبات خوني و فراورده هاي انعقادي و مراقبت به هنگام خونريزي مي باشد (احساني و همكاران ، ۱۳۷۹ ، ص ۱۸۳).

بيماران بايد بدانند نوع و مقدار داروها و فاكتورهاي جايگزين به نوع و شدت هموفيلي آنها بستگي دارد و به دليل نيمه عمر كوتاه فاكتورها انفوزيون آنها بايد تكرار شود.

همچنين آنها بايد در مورد فعاليتهاي ورزشي مجاز، انفوزيون دارو در منزل ، نحوه محافظت از وريدها ، محاسبه مقدار مورد نياز فاكتورهاي انعقادي و احتياطات مورد لزوم جهت به حداقل رساندن دوره هاي خونريزي و بسياري از موارد ديگر نيز اطلاعات كافي داشته باشند. آموزش نكات فوق مي تواند به بهبود كيفيت زندگي بيماران[۱۵]  و كاهش موارد ناتواني آنان منجر شود. (اسپرينگ هاوز[۱۶]، ۲۰۰۲، ص ۹۷۴ و ۹۷۶).

از سوي ديگر مطالعات متعددي نشان داده كه بيماران از رويكرد برنامه ريزي شده و هماهنگ آموزش بيمار فوايدي را دريافت مي‌نمايند. كاهش در طول مدت بستري، كاهش عوارض بيماري و تعداد دفعات پذيرش مجدد در بيمارستان و كاهش هزينه هاي درماني و مراقبتي مزايايي هستند كه بيماران از آن بهره برده و اكثراً به طور گسترده اي در پژوهش هاي آموزش بيماران ثبت شده اند( پارسي نيا و همكاران ، ۱۳۸۰ ، ص ۱۴۵).

وسايل آموزشي بسياري براي اجراي برنامه آموزش بيمار در دسترس است كه در آنها از حواس بينائي و شنوائي فراگيرنده استفاده مي شود. اين وسايل شامل كتاب ها ، جزوات ، فيلم و اسلايد و … مي باشد( رحيمي ، ۱۳۷۷ ، ص ۳۹).

آموزش مفاهيم خود مراقبتي در پيشگيري از عوارض در بيماران هموفيل اهميت بسزايي دارد كه ضمن كاهش هزينه درمان و مراقبت به بهبود كيفيت زندگي آنان كمك بسزايي مي كند. در رابطه با بيماران هموفيل تحقيقات نشان مي دهد كه خود آنان مي توانند بهترين نقش را در كنترل بيماري داشته باشند لذا هسته مركزي اين پژوهش بر آموزش و بررسي تأثير آن بر آگاهي بيماران استوار خواهد شد و از طرفي طبق تجارب كاري پژوهشگر و البته تحقيقات متعدد، اين بيماران از نگرش مثبت براي ادامه برنامه هاي خود مراقبتي برخوردار نيستند لذا موضوع بررسي تأثير آموزش بر آگاهي و نگرش بيماران هموفيل در رابطه با بيماري هموفيلي مدنظر پژوهشگر قرار گرفته است. اميد است يافته هاي اين پژوهش بتواند مركز بيماريهاي خاص را براي ارائه هرچه بهتر خدمات مشاوره اي و انتخاب برنامه هاي آموزشي مطلوب تر جهت بيماران و پرستاران شاغل در مراكز مراقبت از بيماران هموفيل ياري نمايد تا بدينوسيله بتواند گامي مؤثر در بهبود و ارتقائ وضعيت بهداشتي اين قشر بردارد.

مروري بر مطالعات:

نوراني (۱۳۷۵) تحقيقي تحت عنوان بررسي تأثير آموزش بهداشت بر دانش، نگرش و عملكرد مادران داراي كودك هموفيل زير ۱۱ سال انجام داده است. هدف از اين تحقيق تعيين تأثير آموزش بهداشت بر دانش ، نگرش و عمكلرد مادران داراي كودك هموفيل زير ۱۱ سال شهر تهران نسبت به مراقبت از فرزند ، پيشگيري از خونريزي و عوارض آن و همچنين تنظيم خانواده و مشاوره ژنتيك بود. در اين پژوهش نيمه تجربي و كاربردي جامعه پژوهش را ۷۶ نفر از مادران داراي كودك هموفيل زير ۱۱ سال تشكيل دادند. اطلاعات از طريق پرسشنامه و چك ليست جمع آوري گرديد و برنامه آموزش به مدت ۴ هفته به صورت سخنراني و بحث گروهي و ۲ جلسه آموزش چهره به چهره انجام گرفت. نتايج حاصل نشانگر افزايش معني دار

فهرست

عنوان                                    صفحه

زمينه پژوهش……………………….. ۳-۱

مروري بر مطالعات…………………… ۴-۳

چارچوب پنداشتي…………………….. ۷-۴

اهداف پژوهش……………………….. ۷

فرضيه هاي پژوهش……………………. ۸-۷

تعريف واژه ها …………………….. ۹-۸

پيش فرضهاي پژوهش…………………… ۹

روش پژوهش ………………………… ۹

محيط پژوهش………………………… ۱۰

جامعه پژوهش……………………….. ۱۰

نمونة پژوهش……………………….. ۱۰

مشخصات واحدهاي مورد پژوهش…………… ۱۰

ابزارگردآوري داده ها ………………. ۱۰

اعتبار علمي ابزار………………….. ۱۰

اعتماد علمي ابزار………………….. ۱۱

تجزيه و تحليل داده ها ……………… ۱۱

محدوديتهاي پژوهش…………………… ۱۲-۱۱

اهميت پژوهش ………………………. ۱۲

ملاحظات اخلاقي………………………. ۱۳

منابع فارسي……………………….. ۱۵-۱۴

منابع خارجي ۱۶

پایان نامه بررسي تأثير آموزش بر روي آگاهي و نگرش بيماران هموفيل

نوشته پایان نامه بررسي تأثير آموزش بر روي آگاهي و نگرش بيماران هموفيل اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


نوشته شده در : چهارشنبه 29 خرداد 1398  توسط : عاطفه جهاندیده.    نظرات() .

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات