امروز:

پایان نامه بررسي ميزان آگاهي،‌ بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه كننده به سمينارهاي بازآموزي

پایان نامه بررسي ميزان آگاهي،‌ بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه كننده به سمينارهاي بازآموزي شهر تهران در مورد روشهاي پيشگيري اضطراري از بارداري (EC) در سال ۱۳۸۱

چكيده

باوجود دسترسي به روشهاي مؤثري كه در زمينة جلوگيري از باروري وجود دارد ، بسياري از    حاملگي ها غير برنامه ريزي شده و ناخواسته مي باشد. براي زنانيكه در معرض يك مقاربت محافظت نشده قرار ميگيرند روشهاي پيشگيري اضطراري مؤثري وجود دارد كه بسيار كارآمد مي باشند. ولي متأسفانه بخاطر اطلاعات ناكافي افراد نسبت به موضوع استفاده لازم از اين روشها نمي شود. از آنجا كه پزشكان خانواده و عمومي به عنوان مرجعي براي كسب اطلاعات مردم در اين زمينه مي باشند. در يك مطالعه مقطعي از پزشكان عمومي مراجعه كننده به سمينارهاي بازآموزي به روش نمونه گيري آسان از طريق پرسشنامه با حجم نمونه ۴۰۰ نفر در مورد آگاهي ، بينش و عملكرد نسبت به روشهاي پيشگيري اضطراري از بارداري Emergency contraception  مورد تحقيق قرار گرفت . در اين تحقيق ۱۰۰% پزشكان EC را شنيده بودند در حاليكه ۱۴% كاندوم را جزء روشهاي EC مي دانستند، ۳۲% افراد  IUD و ۸۳% افراد HD))OCP را جزء روشهاي EC مي دانستند. ۷% پزشكان معتقد بودند روشهاي هورموني Emergency Hormonal contraception(EHC) بدون عارضه است . در حاليكه عوارضي تهوع و استفراغ ۸۷% ،‌خونريزي و لكه بيني ۶۳% ،‌ترومبو آمبولي ۳۱% ، سردرد ۷۰% توسط بقيه ذكر شدند. ۱۴% افراد به ميزان تأثير واقعي EHC واقف بودند ،‌۸۳% به درستي مي دانستند EHCمنع مصرفي ندارد . ۴۰% افراد مدت اثربخشي را ۷۲ ساعت مي دانستند . ۳۹% پزشكان EHC را به مراجعين خود توصيه نمي كردند. ۶۲% در صورت لزوم براي خود EC استفاده مي كردند. ۴۱% پزشكان معتقد بودند جامعه دسترسي گسترده به روشهاي EC داشته باشد ،‌۴۱% دسترسي را كاملاً محدود و كنترل شده مي خواستند . ۷۱% از نظر شرعي روشهاي EC را مجاز و ۷% غير مجاز         مي دانستند ،‌۵۰% معتقد بودند فقط پزشكان بايد EC را تجويز نمايند.

در بررسي بعمل آمده آگاهي با سن ، ازدواج و سابقة‌ طبابت ارتباط معني داري داشت  (P<0/0001) . آگاهي با كاهش سن و كاهش سابقة طبابت بيشتر مي شد، همچنين آگاهي افراد مجرد بيشتر بود و

آگاهي با جنس ارتباطي نداشت.۵/۴۰ % افراد بدرستي مي توانستند به مراجعين خود يك روش مؤثر EC را پيشنهاد و طريقه مصرف آن را بيان نمايند.

عملكرد افراد با سن ،‌سابقه طبابت و جنس ارتباط معني داري داشت (P<0/001). افراد جوان با سابقة طبابت كمتر عملكرد بهتري داشتند. همچنين عملكرد خانم ها برخلاف آگاهي نسبت به آقايان بهتر بود. عملكرد با وضعيت تأهل ارتباط معني داري نداشت (P=0/97). همچنين بينش افراد با سابقة طبابت ،‌سن ، جنس و وضعيت تأهل ارتباط معني داري نداشت .

از نتايج اين تحقيق مشخص شد بسياري از پزشكان نمي توانند بخوبي و دقيق و كامل نسبت به EC به مردم اطلاعات بدهند و يا آنرا تجويز نمايند. لذا به مسئولان امر توصيه مي شود كه نسبت به آموزش پزشكان در مراكز بازآموزي در مورد EC توجه و تأكيد بيشتري شود.

فصل اول

بيان مسئله و اهداف

بيان مسئله:

عليرغم دسترسي به روش‌هاي بسيار مؤثري كه در زمينة جلوگيري از بارداري استفاده مي‌شود بسياري از حاملگي‌ها غير برنامه‌ريزي شده و ناخواسته هستند. كه در اين موارد ميزان سقط جنايي افزايش مي‌يابد.۱ شانس حاملگي در يك مقاربت محافظت نشده مي‌تواند به اندازه باشد.‌۱ براي زنانيكه در معرض مقاربت محافظت نشده قرار مي‌گيرند، براي مثال به كار نبردن روش‌هاي پيشگيري، پاره شدن كاندوم، فراموش نمودن خوردن قرص‌هاي جلوگيري اضطراري از بارداري و يا تجاوز جنسي، روش‌هاي جلوگيري از بارداري اضطراري براي جلوگيري از حاملگي ناخواسته توصيه مي‌شود.‌۱

طبق آمار موجود در آمريكا ۶۰% حاملگي‌ها ناخواسته است كه نيمي از آنها منجر به سقط مي‌شود.‌۲ طبق برآورد who هر ساله ۲۰۰۰۰۰ زن يعني هر ۳ دقيقه يك زن جان خود را در اثر سقط و عوارض آن از دست مي‌دهد و ۹۹% اين مرگ و ميرها و عوارض در كشورهاي در حال توسعه رخ مي‌دهد.‌۳ اگر هر زن در معرض يك مقاربت محافظت نشده از روش‌هاي جلوگيري اضطراري از بارداري استفاده كند، مقدار حاملگي ناخواسته تا كم مي‌شود.‌ تخمين زده مي‌شود كه اگر پيشگيري اضطراري از بارداري (*EC) به صورت گسترده در آمريكا به كار گرفته مي‌شد مي‌توانست از ۷/۱ ميليون بارداري ناخواسته كه منجر به ۸/۰ ميليون ختم به روش سقط شد جلوگيري كند.‌۴

عوارض بالاي حاملگي ناخواسته و سقط‌هاي غيرقانوني ناشي از آن و توجه به اين نكته كه تنظيم خانواده يكي از اولويت‌هاي سيستم بهداشتي كشور مي‌باشد، لزوم آگاهي جمعيت در سنين باروري كشور از Morning after pills بعنوان گام دوم در برنامه بهداشت خانواده ايران مي‌رساند تا در مواقع لزوم با استفاده از اين روش‌ها ريسك يك بارداري ناخواسته را به خود، خانواده و جامعه تحميل نكنند.

مورد مهم ديگر بررسي سطح آگاهي و بينش و عملكرد پزشكان نسبت به EC به عنوان گروهي كه مرجع افراد جامعه در مورد مشكلات بهداشتي مي‌باشند و در بهبود سلامت جامعه نقش مهمي ايفا مي‌نمايند مي‌باشد.

روشي كه اكثراً در جلوگيري اضطراري از بارداري استفاده مي‌شود رژيم Yuzpe است. روشي كه متخصصين زنان و مامايي كانادا براي اولين بار ابداع كردند. رژيمYuzpe شامل۲۰۰ (ميكرو‌‌ گرم) اتنيل‌استراديول* همراه mgr 2 (ميلي‌گرم) نورژسترول يا mg1 (ميلي‌گرم) لوونرژسترول مي‌باشد كه به دو مقدار** مساوي تقسيم مي‌شود. و به فاصله ۱۲ ساعت استفاده مي‌گردد. رژيم Yuzpe بايد هر چه زودتر تا ۷۲ ساعت بعد از مقاربت محافظت نشده مصرف گردد.‌۵ رژيم ديگري كه به كار برده مي‌شود، خوردن يك قرص ۷۵۰ ميكرو‌گرم لوونرژسترول هر چه زودتر در عرض ۷۲ ساعت پس از مقاربت محافظت نشده و تكرار آن در ۱۲ ساعت بعد، يا به جاي آن از ۲۵ قرص Mini pill كه معادل همان ۷۵۰ ميكرو‌گرم است براي هر روز استفاده كرد.‌۵

البته ممكن است جذب هورمون هنگامي كه تعداد زيادي قرص مصرف شود كمتر شود.‌ پزشكاني كه با تصميم براي تجويز EC روبرو مي‌شوند در مورد تجويز آن مشكل دارند. كه علت آن آموزش ناكافي درباره چگونگي مصرف آن است. پزشكاني كه در اين مورد كار كرده‌اند از نقص دانش تجربي خود آگاهند و علاقمند به بهبود دانش خود مي‌باشند.‌۶

در يك مطالعه درباره EC در كاروليناي شمالي در رابطه با بينش و عملكرد پزشك و مراقبت اوليه در سال ۲۰۰۱ انجام شد ]بررسي كايزر (۱۹۹۷) نشان داد كه كمتر از ۴۰% پزشكان خانواده به بيماران درباره دسترسي به EC اطلاعات مي‌دهند و اطلاعات ناقص پزشكان و جامعه دليل اصلي بهره‌برداري ناكافي از اين روش بود.[

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                  صفحه

فصل اول: بيان مسئله و اهداف و سؤالات و فرضيات

بيان مسئله …………………………………….. ۲

اهداف طرح ………………………………………. ۵

هدف كلي ………………………………………… ۵

هدف جزيي………………………………………… ۵

سوالات……………………………………………. ۶

فرضيات………………………………………….. ۶

فصل دوم: بررسي متون………………………

لزوم آگاهي جامعه در مورد پيشگيري اضطراري از بارداري (EC) 8

تاريخچه روشهاي EC ……………………………. 9

روشهايي كه مي‌توان جهت EC به كار برد. …………. ۱۰

مكانيسم اثر در روشهاي EC ………………………. 13

ميزان مجاز استفاده از روشهاي EC ………………. 14

عوارض استفاده از روشهاي EC ……………………. 14

موارد منع مصرف استفاده از روشهاي EC ………….. 15

مطالعات مشابه انجام شده………………………………………………………………………۱۶

فصل سوم : روش بررسي ………………………

جدول فهرست و مشخصات متغيرهاي تحقيق ……………

نوع مطالعه …………………………………….. ۲۳

جمعيت مورد مطالعه…………………………………… ۲۳

الف) تعريف جامعه مورد مطالعه…………………… ۲۳

ب) معيارهاي ورود و حذف از مطالعه………………. ۲۳

ج) روش نمونه گيري ……………………………… ۲۳

حجم نمونه و شيوة محاسبه آن…………………….. ۲۳

مكان و زمان انجام مطالعه………………………. ۲۴

روش جمع‌آوري داده‌ها و اجراي طرح………………… ۲۴

روش تجزيه و تحليل داده‌ها………………………. ۲۴

مشكلات و محدوديتها………………………………. ۲۵

فصل چهارم: نتايج………………………..

نتايج…………………………………………………      ۲۷

فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري…………………

بحث و نتيجه گيري……………………………….. ۳۸

منابع ………………………………………….. ۶۵

 

 

فهرست جداول و نمودارها

عنوان
صفحه

جدول و نمودار شماره (۱): توزيع فراواني سني افراد مورد مطالعه             ……………………………………………………… ۴۸

جدول و نمودار شماره (۲): توزيع وضعيت تأهل افراد مورد مطالعه    ۴۹

جدول و نمودار شماره (۳): توزيع فراواني جنسي افراد مورد مطالعه  ۵۰

جدول و نمودار شماره (۴): توزيع فراواني سابقة طبابت افراد مورد مطالعه     …………………………………………………. ۵۱

جدول و نمودار شماره (۵): توزيع ميزان آگاهي نسبت به EC برحسب سن در نمونه مورد مطالعه………………………………………. ۵۲

جدول و نمودار شماره (۶): توزيع ميزان آگاهي نسبت به EC برحسب جنس در نمونه مورد مطالعه………………………………………. ۵۳

جدول و نمودار شماره (۷): توزيع ميزان آگاهي نسبت به EC برحسب وضعيت تأهل در نمونه مورد مطالعه………………………………… ۵۴

جدول و نمودار شماره (۸): توزيع ميزان آگاهي نسبت به EC برحسب سابقة طبابت در نمونه مورد مطالعه………………………………… ۵۵

جدول و نمودار شماره (۹): توزيع ميزان عملكرد نسبت به EC بر حسب سن در نمونه مورد مطالعه………………………………………. ۵۶

جدول و نمودار شماره (۱۰): توزيع ميزان عملكرد نسبت به EC برحسب جنس در نمونه مورد مطالعه …………………………………….. ۵۷

جدول و نمودار شماره (۱۱): توزيع ميزان عملكرد نسبت به EC برحسب وضعيت تأهل در نمونه مورد مطالعه………………………………… ۵۸

جدول و نمودار شماره (۱۲): توزيع ميزان عملكرد نسبت به EC برحسب سابقة‌ طبابت در نمونه مورد مطالعه……………………………… ۵۹

جدول و نمودار شماره (۱۳): توزيع فراواني تعداد پاسخ به سؤالات بينش افراد مورد مطالعه…………………………………………… ۶۰

جدول و نمودار شماره (۱۴): توزيع بينش نسبت به EC  برحسب سن در نمونه مورد مطالعه…………………………………………… ۶۱

جدول و نمودار شماره (۱۵): توزيع بنيش نسبت به EC برحسب وضعيت تأهل در نمونه مورد مطالعه………………………………………. ۶۲

جدول و نمودار شماره (۱۶): توزيع بينش نسبت به EC برحسب جنس در نمونه مورد مطالعه…………………………………………… ۶۳

جدول و نمودار شماره (۱۷) : توزيع بينش نسبت به EC برحسب سابقه طبابت در نمونه مورد مطالعه………………………………………. ۶۴

پایان نامه بررسي ميزان آگاهي،‌ بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه كننده به سمينارهاي بازآموزي

نوشته پایان نامه بررسي ميزان آگاهي،‌ بينش و عملكرد پزشكان عمومي مراجعه كننده به سمينارهاي بازآموزي اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


نوشته شده در : دوشنبه 27 خرداد 1398  توسط : عاطفه جهاندیده.    نظرات() .

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic